Information‎ > ‎

Skolbibilioteket

På Lindängeskolan är vi stolta över vårt fina bibliotek, som både är utrustat med ett stort utbud av böcker och en föreläsningssal där vårt bibliotekarie undervisar för eleverna. Här lär de sig källkritik, informationssökning mm. 

Biblioteksplan för Lindängeskolan

Lindängeskolans handlingsplan för biblioteket är liksom biblioteket som plats, samt beståndet i ständig förändring. Handlingsplanen utvärderas och revideras vart tredje år.

För att biblioteket skall bli den plats för informationssökning, lustläsning, studiero, läxläsning och möten som skolan eftersträvar, är det viktigt att eleverna och personalen känner att det är en gemensam, självklar plats. Detta gör att regelbundna besök under skoltid, i olika projekt är viktigt. Det är även av vikt att biblioteket är öppet, för besök under så stor del av elevernas arbetsdag som möjligt.

Ansvaret för att detta skall uppnås är gemensamt av all personal och elever på skolan. Samarbete mellan olika klasser och årskurser bör även eftersträvas, även med klasser från andra skolor.

För förskoleklass och upp till årskurs 6, besöker klasserna biblioteket var vecka på fasta tider. Dessa tider fastställs i samband med schemaläggningen på höstterminen. För högstadiets elever bokas de olika momenten in under bibliotekets öppettider. Särskolans klasser kommer för boklån under bibliotekets öppettider, samt bokar bibliotekarien till relevanta studiemoment, för klassrumsbesök. Alla moment av handlingsplanen ansvarar rektorer, pedagoger och bibliotekspersonal gemensamt för.

Förskoleklass: Högläsning, bokprat, introduktion till biblioteket, samt lån av böcker. Göra fortsättningssagor som visas upp på skolbiblioteket.

Årskurs 1: Högläsning, bokprat, eget ansvar för lånade böcker. Skillnad mellan fakta böcker och skönlitteratur. Lättare skrivuppgifter under vårterminen. Innan året är slut, skall studiebesök på Stadsdelsbiblioteket genomföras och om möjligt se till att eleverna har egna lånekort även där.

Årskurs 2: Högläsning, bokprat, diskussion och projektarbete kring författare och illustratörer, bokrecension.  Reflektivt läsande fördjupas, med skrivuppgifter. Genomgång av hur böckerna på ett bibliotek är organiserade (bokstavsordning, introduktion till olika ämnen). Relevant studiebesök.

Årskurs 3: Högläsning, bokprat, reflektivt läsande och skrivande. Jämföra text med bild och film. Träna sig på att hitta i alfabetisk ordning. Lära sig att slå upp i alfabetisk ordning i uppslagsverk och ordböcker. De bör kunna skilja på om en text är påhittad (fiktion) eller sann (fakta). Introduktion av källkritik. Relevant studiebesök.

Årskurs 4: Högläsning, bokprat, reflektivt läsande och skrivande. Författarbesök med tillhörande skrivuppgifter. Introduktion till olika sökmotorer och databaser. Fördjupning av källkritik.

Årskurs 5: Högläsning, bokprat, reflektivt läsande och skrivande. Teaterbesök eller annan kulturutövning att jämföra med skönlitterär text. Fördjupning av informationssökning på internet. Jämföra olika informationskällor.

Årskurs 6: Högläsning, bokprat, reflektivt läsande och skrivande. Relevant workshop med författare eller journalist, gärna i samarbete med andra skolor. Jämförelse mellan olika textformer och upphovsrätt. Fördjupning av källkritik och informationssökning i olika källor samt etik på internet.

Årskurs 7: Övningar i att söka information på nätet, kontrollerade och okontrollerade källor samt källkritik.

Årskurs 8: Repetition av källkritik och upphovsrätt. Författarbesök med workshop i skrivande.

 Årskurs 9: Repetition av internetsökning och källkritik.

 


Carina Persson 
Bibliotekarie och mediepedagog 
Epost: Carina.c.persson@skola.malmo.se