Grundsärskolan

Allmän information

Lindängegrundsärskola är beläget i vackra omgivningar med närhet till Katrinetorpsgården och Lindängelundsrekreationsområde. Detta möjliggör att vi kan använda naturen som klassrum.

Lindängegrundsärskola är Malmös största grundsärskola och har i dagsläget 75 elever inskrivna i årskurserna 1–9. Eleverna är indelade i 11 klasser och läser antingen inriktning ämne eller ämnesområde. Det kan också förekomma att elever läser en kombination av dessa eller i någon del följer grundskolans kursplan. Länk till Läroplan för grundsärskolan: https://www.skolverket.se/undervisning/grundsarskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundsarskolan/laroplan-lsar11-for-grundsarskolan

Vi arbetar utifrån varje elevs bästa skola då vi tar hänsyn till elevers olika behov och ger dem stöd och stimulans så att de kan utvecklas så långt som möjligt. För oss är gruppen betydelsefull för lärandet då lärandet sker i interaktion med andra människor. Den pedagogiska miljön präglas av stor kompetens kring elevers olika sätt att kommunicera. Det innebär att vi använder oss av olika kommunikationssätt som till exempel bildstöd och tecken som stöd, TAKK. Struktur och tydlighet ger en trygghet hos eleverna vilket skapar goda förutsättningar för lärande och utveckling. I klassrummen kan man se tydliggjorda scheman, talkartor och att personalen har ett gemensamt förhållningssätt.

I verksamheten arbetar olika yrkeskategorier tillsammans. Detta möjliggör att eleven bli sedd ur olika perspektiv.


Elevhälsoplan

Vår likabehandlingsplan

Vår fritidshemsplan

Ledning

Anna-Kersti Stjernfeldt

Biträdande rektor

Grundsärskolan

Telefon: 072-9740921

Epost: annakersti.stjernfeldt@malmo.se

Gunilla Frykander

Tf. rektor & administrativ chef

Grundsärskolan (TRS-klasserna)

Telefon: 0721-810272

Epost: gunilla.frykander@malmo.se